§ 1

Planetarium Wenus

Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus (zwane dalej Planetarium) mieści się przy ul. Sikorskiego 10 w Zielonej Górze i jest instytucją kultury, której misją jest popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego i kulturowego, promowanie metod i narzędzi edukacji pozaformalnej oraz kształcenia przez całe życie.

 

§ 2

Godziny otwarcia Planetarium

1. Planetarium jest otwarte od wtorku do niedzieli:

    a. na pół godziny przed pierwszym seansem;

    b. jedną godzinę od chwili rozpoczęcia ostatniego seansu.

2. W poniedziałki Planetarium jest zamknięte.

3. Zastrzega się możliwość zamknięcia Planetarium w inne dni i godziny niż określone w ust. 1 i 2. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Planetarium oraz ich zmiany podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.planetariumwenus.pl oraz w kasie Planetarium.

4. Wstęp do budynku Planetarium w dniach i godzinach otwarcia jest nieodpłatny.

 

§ 3

Opłaty

1. Seanse w Planetarium odbywają się zgodnie z repertuarem dostępnym na stronie internetowej www.planetariumwenus.pl oraz w kasie Planetarium.

2. Wstęp na seans w Planetarium jest odpłatny. Cennik biletów dostępny jest w kasie Planetarium oraz na stronie internetowej www.planetariumwenus.pl.

3. Sprzedaż biletów wstępu na seans odbywa się pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

4. Osoba nabywająca bilet wstępu na seans zobowiązana jest do zachowania biletu, paragonu, faktury lub innego dokumentu stanowiącego dowód zakupu biletu.

5. Kasa biletowa przyjmuje płatność gotówką w złotych polskich oraz akceptuje karty płatnicze wyszczególnione przy kasie biletowej.

6. Zwroty biletów są możliwe tylko w przypadku odwołania seansu albo trwałego przerwania seansu.

7. Zwroty wpłaconych kwot będą dokonywane:

    a. w kasie biletowej Planetarium gotówką niezwłocznie,

    b. na kartę płatniczą, z której dokonano zapłaty, w terminie 7 dni,

    c. na numer rachunku bankowego, z którego został dokonany przelew w terminie 7 dni, zgodnie z formą w jakiej płatność za nabycie biletu została dokonana.

8. W przypadku spóźnienia się na seans nie przysługuje zwrot opłaty za bilet, ani wymiana biletu na inny seans.

 

§ 4

Rodzaje biletów

1. Rodzaje biletów:

    a. bilet normalny – przysługuje osobie dorosłej,

    b. bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (tj. legitymacja studencka, doktorancka, dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek), osobom niepełnosprawnym z ustalonym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu ze zdjęciem lub aktualnej legitymacji osoby niepełnosprawnej). W przypadku osób niepełnosprawnych, zaliczonych orzeczeniem do znacznego stopnia niepełnosprawności, nabycie biletu upoważnia do wejścia na seans z opiekunem osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że osoba niepełnosprawna, planująca wejście z opiekunem, zobowiązana jest przy zakupie biletu, zgłosić w kasie, iż wraz z nią obecny jest opiekun, okazać dokument potwierdzający zaliczenie tej osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz nabyć bilet za 1 zł dla opiekuna,

    c. bilet zbiorowy – w przypadku zorganizowanej grupy dzieci, młodzieży oraz dorosłych, liczącej co najmniej 15 osób, opiekun nabywa bilet wstępu na seans ze zniżką za kwotę 1 zł;

    d. bilet „Zgrana Rodzina” – dla osób posiadających Kartę Zgranej Rodziny zniżka na bilet przyznawana jest po okazaniu ważnej Karty,

    e. bilet „ZGrani Zielonogórzanie 50+” – dla osób posiadających Kartę ZGrani Zielonogórzanie 50+ zniżka na bilet przyznawana jest po okazaniu ważnej Karty.   

 

§ 5

Zakup i rezerwacja biletów

1. Bilety wstępu na seans do Planetarium są dostępne:

    a. w kasie Planetarium z możliwością zakupu biletów w przedsprzedaży dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych; kasa Planetarium jest czynna na pół godziny przed rozpoczęciem seansu i zamykana o godzinie rozpoczęcia ostatniego seansu;

    b. w formie rezerwacji telefonicznej, dostępnej pod numerem telefonu +48 693 891 680; rezerwacja telefoniczna jest czynna od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 16:00 oraz w soboty i niedziele – w godz. od 11:00  do 16:00;

    c. w formie rezerwacji online, dostępnej na stronie internetowej www.planetariumwenus.pl.

2. Na blankietach biletów wskazana jest data i godzina seansu oraz numer miejsca.

3. W sali projekcyjnej dostępne są 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

4. W miarę dostępności istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania przez czas trwania seansu ze słuchawek do angielskich wersji językowych oraz w przypadku części filmów także niemieckich wersji językowych.

5. Wydanie słuchawek następuje po dokonaniu w kasie zgłoszenia zamiaru korzystania ze słuchawek i podpisania dokumentu potwierdzającego wydanie i odbiór słuchawek, określającego m.in. dane osobowe z dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL). W przypadku wejść grupowych, wydanie słuchawek następuje po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby korzystania ze słuchawek. Słuchawki wydawane są w takim przypadku opiekunowi po wypełnieniu dokumentu potwierdzającego wydanie i odbiór słuchawek, dostępnego w kasie. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) osoba podająca dane do dokumentu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus dla potrzeb Planetarium.

6. W przypadku dokonania rezerwacji biletu wstępu na seans w Planetarium w przedsprzedaży, osoba zamierzająca korzystać ze słuchawek w trakcie seansu, może odebrać słuchawki (w miarę dostępności słuchawek) na 20 minut przed seansem w kasie Planetarium bez kolejki, po wypełnieniu dokumentu potwierdzającego wydanie i odbiór słuchawek, dostępnego w kasie.

 

§ 6

Rezerwacja

1. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na godzinę przed seansem, przy czym z rezerwacji wyłączone są pakiety, o których mowa w § 4 lit. f.

2. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

3. Aktualny repertuar Planetarium jest podawany do wiadomości publicznej na stronie www.planetariumwenus.pl oraz w kasie Planetarium.

4. Rezerwacja telefoniczna odbywa się na podstawie wypełnionego formularza z danymi osoby, podmiotu lub instytucji. Formularz wypełnia pracownik Planetarium. Przy dokonywaniu rezerwacji konieczne jest podanie liczby osób oraz informacji o przysługujących uprawnieniach do zakupu danego rodzaju biletów, dla których rezerwacja jest dokonywana.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) osoba podająca dane do formularza wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus dla potrzeb prowadzenia rezerwacji biletów i ich sprzedaży.

6. Jednorazowo można dokonać maksymalnie 3 (trzy) rezerwacje indywidualne online na zakup i nie więcej niż 10 (dziesięć) biletów.

7. Jednorazowo można dokonać maksymalnie 3 (trzy) rezerwacje grupowe (telefonicznie) na zakup i nie więcej niż 93 (dziewięćdziesięciu trzech) biletów.

8. W przypadku rezerwacji grupowej dokonywanej telefonicznie zapłaty za bilety należy dokonać w kasie Planetarium nie później niż na 30 minut przed planowanym wejściem na seans.

9. W przypadku braku opłaty w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

10. Odbiór biletów zarezerwowanych w ramach rezerwacji telefonicznej i online winien nastąpić w kasach Planetarium najpóźniej na 15 minut przed planowaną godziną wejścia na seans.

11. Planetarium zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na seanse. Wszelkie informacje dotyczące zmian podane zostaną do wiadomości publicznej na stronie www.planetariumwenus.pl z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W szczególnych przypadkach Planetarium zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach w momencie ich wystąpienia. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji, przysługuje prawo do zmiany terminu lub zwrot opłaty za bilety.

12. Zasady rezerwacji online uregulowane są w odrębnym regulaminie dostępnym w module rezerwacji online na stronie internetowej.

 

§ 7

Zasady przebywania na terenie Planetarium

1. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą przebywać na terenie Planetarium wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

2. Plecaki, torby i parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.

3. W przypadku zgubienia klucza lub żetonu z numerem do szatni pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30 zł za klucz oraz 30 zł za żeton.

4. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Planetarium należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.

5. Osoby przebywające na terenie Planetarium zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do podporządkowania się poleceniom obsługi.

 

§ 8

Zakazy obowiązujące na terenie Planetarium

1. Na terenie Planetarium zabrania się w szczególności:

    a. niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Planetarium,

    b. wprowadzania na teren Planetarium zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących,

    c. wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, fajek, cygar wnoszenia i używania środków odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych,

    d. wnoszenia na teren Planetarium broni, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia,

    e. wnoszenia i wprowadzania na teren Planetarium rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń, oraz jazdy na nich,

    f. prowadzenia działalności handlowej,

    g. prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznych.

2. Zabrania się przebywania na terenie Planetarium osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, osobom nadmiernie uciążliwym, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu elementów wyposażenia Planetarium oraz bezpieczeństwu zwiedzających, zakłócającym porządek lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

 

§ 9

Ustalenia dotyczące grup zorganizowanych

1. Każda zorganizowana grupa dzieci i młodzieży przebywa na terenie Planetarium z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem.

2. W przypadku grup szkolnych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie piętnastu uczniów; w przypadku grup dzieci przedszkolnych i grup dzieci ze szkół podstawowych maksymalnie dziesięcioro dzieci. W przypadku grup dzieci  niepełnosprawnych z ustalonym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu ze zdjęciem lub aktualnej legitymacji osoby niepełnosprawnej), nabycie biletu upoważnia do wejścia na seans z opiekunem osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że osoba niepełnosprawna, planująca wejście z opiekunem, zobowiązana jest przy zakupie biletu, zgłosić w kasie, iż wraz z nią obecny jest opiekun, okazać dokument potwierdzający zaliczenie tej osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz nabyć bilet za 1 zł dla opiekuna.

3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów, wyposażenia lub innych elementów znajdujących się na terenie Planetarium.

 

§ 10

Zasady szczegółowe dotyczące udziału w seansie

1. Udział w seansie w Planetarium jest dostępny dla dzieci powyżej 3 roku życia. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka pracownik Planetarium ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

2. Opłata za wstęp obejmuje udział w jednym seansie w dniu i godzinie podanej na blankiecie biletu.

3. Do sali projekcyjnej należy udać się na 5 minut przed rozpoczęciem seansu.

4. Seans rozpoczyna się o godzinie wskazanej na blankiecie biletu.

5. Po rozpoczęciu seansu nie ma możliwości wejścia do sali projekcyjnej.

6. Wejście z biletem grupowym jest możliwe tylko łącznie z całą grupą.

7. Niewskazane jest wychodzenie z sali projekcyjnej podczas seansu. W nagłych wypadkach – po opuszczeniu sali projekcyjnej w trakcie seansu nie ma możliwości ponownego wejścia. Opuszczenie sali jest jednoznacznie z zakończeniem uczestnictwa w seansie – bez prawa do żądania zwrotu ceny za zakup biletu.

8. W Planetarium obowiązuje ruch kierunkowy – oddzielne wejście i wyjście wskazane przez pracownika Planetarium.

9. Zabrania się wnoszenia jedzenia i napojów do sali projekcyjnej oraz jedzenia i picia w trakcie seansów.

10. Zabrania się rejestracji dźwięku i obrazu podczas trwania seansu.

11. Podczas seansu wszelkie urządzenia elektroniczne (np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3, laptopy oraz inne urządzenia emitujące światło lub dźwięk) winny zostać wyłączone.

12. Zabrania się dotykania technicznego i elektronicznego wyposażenia sali projekcyjnej.

13. Podczas seansów w sali projekcyjnej światła są wyłączone.

14. Osoby zakłócające przebieg pokazu – używające urządzeń emitujących światło, hałasujące podczas projekcji lub w inny sposób zakłócające przebieg pokazu mogą zostać usunięte z sali projekcyjnej. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot opłaty za bilet.

15. Uczestnictwo w seansach jest bezpieczne dla osób z rozrusznikiem serca.

16. Pokazy prezentowane w Planetarium dostarczają wielu intensywnych bodźców wizualnych i słuchowych, co może być niewskazane dla osób z niektórymi schorzeniami (np. epilepsją).

 

§ 11

Zasady szczegółowe dotyczące udziału w seansie 3D stereo

1. Do oglądania seansów w wersji 3D stereo niezbędne są okulary 3D. Okulary te pozwalają osiągnąć efekt 3D wyłącznie dla seansów prezentowanych w Planetarium.

2. Okulary 3D są rozdawane widzom przy wejściu do sali projekcyjnej.

3. Rozmiar okularów 3D umożliwia wygodne oglądanie pokazów osobom w wieku od 10 lat. Osoby młodsze powyżej 3 roku życia mogą wejść na seans na życzenie opiekuna. Planetarium nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z rozmiarem okularów.

4. Osoby wychodzące z seansu zobowiązane są do zwrotu okularów 3D pracownikom Planetarium.

5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia okularów 3D uczestnik seansu będzie zobowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej ich wartości tj. 250 zł.

 

§ 12

Bezpieczeństwo

1. Teren Planetarium jest objęty systemem monitoringu audiowizualnego.

2. Planetarium zastrzega sobie prawo sprawdzenia czy osoby wchodzące na teren Planetarium nie wnoszą przedmiotów, o których mowa w § 8 ust. 1. lit. c-e.

3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia odwiedzających Planetarium, Planetarium zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.

 

§ 13

Reklamacje i zwroty

1. W przypadku awarii technicznej uniemożliwiającej przeprowadzenie seansu w Planetarium, możliwy jest zwrot opłaty za bilet na dany seans.

2. Zwrot opłaty nie przysługuje o ile awaria techniczna przerwała seans, lecz umożliwiła jego wznowienie i dokończenie seansu.

3. W przypadku awarii technicznej, w szczególnych wypadkach, możliwe jest również zorganizowanie dodatkowego seansu zawierającego niewykonane elementy seansu. W takiej sytuacji widzowi przysługuje wybór pomiędzy zwrotem opłaty za bilet a udziałem w seansie dodatkowym.

4. Zwrot biletów z powodu awarii technicznej jest przyjmowany bez kolejki. Planetarium w miarę możliwości i dostępności wolnych miejsc umożliwi w takim wypadku zakup biletów na inny wybrany seans.

 

§ 14

Newsletter

1. Zamówienie przez Użytkownika usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail Użytkownika oraz nazwy Użytkownika przez Centrum Nauki Keplera w celu realizacji usługi subskrypcji Newslettera.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników zamawiających subskrypcję Newslettera jest Centrum Nauki Keplera, jako jednostki Zielonogórskiego Ośrodka Kultury (ZOK). ZOK, w celu prawidłowej realizacji usługi subskrypcji Newslettera, przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez niego w formularzu zamówienia Newslettera, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
3. Dane osobowe Użytkownika są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi Newslettera.

4. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

 

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.planetariumwenus.pl oraz w kasie Planetarium.

2. Osoby przebywające na terenie Planetarium zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia osoby naruszającej postanowienia Regulaminu z terenu Planetarium. W takiej sytuacji zwrot opłaty za bilet nie przysługuje.

4. Planetarium jest uprawnione do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.planetariumwenus.pl oraz w kasie Planetarium.